Privātuma politika

Flipful SIA (turpmāk tekstā " Flipful ", mēs, mēs vai mūsu) respektē jūsu privātumu un ir apņēmusies aizsargāt jūsu Personas datus. Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā mēs apkopojam un apstrādājam jūsu Personas datus saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu, flipful mobilo lietotni un/vai flipful tīmekļa platformu.

Flipful nodrošina, ka jūsu tiesības tiek ievērotas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – "VDAR") noteikumiem un ka personas datu apstrāde ir pieejama tikai tiem nolūkiem, kuriem personas dati tiek vākti.

Šajā privātuma politikā ir paskaidrots:

 1. Kas ir datu pārzinis?
 2. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?
 3. Kā mēs vācam personas datus?
 4. Kāpēc un uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam personas datus?
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?hy
 6. Vai mēs kopīgojam personas datus ar trešajām personām?
 7. Vai mēs pārsūtām personas datus trešām valstīm?
 8. Automatizēta datu apstrāde
 9. Kādas tiesības jums ir?
 10. Grozījumi

Izmantojot Flipful pakalpojumus, jūs atzīstat un piekrītat Flipful Konfidencialitātes politikai.

1. Kas ir datu pārzinis?

Ciktāl mēs apstrādājam personas datus, ko mēs iegūstam no jums kā datu subjektam, personas datu apstrādātājs ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "F
lipful"Reģistrācijas numurs 402032
00098Juridāgā adrese: Volguntes iela 7, Rīga, LV-1046, Latvija

Kontaktinformācija par datu aizsardzības jautājumiem: dpo@flipful.eu

Lai sniegtu mūsu pakalpojumus, mēs cieši sadarbojamies ar jūsu darba devēju, kura vārdā mēs apstrādājam datus. Attiecībā uz nodarbinātības datiem un darījumu datiem Flipful darbojas kā datu apstrādātājs. Šāda veida datiem datu pārzinis tiek uzskatīts par jūsu darba devēju. Attiecīgi, ja jums ir kādi jautājumi par darījumu datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu darba devēju.

2. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

Lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, mums ir jāapstrādā jūsu personas dati. Flipful apstrādā šāda veida personas datus:

Reģistrācijas dati: kad jūs izveidojat kontu, lai saņemtu mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam personisko informāciju, ko jūs mums sniedzat reģistrācijas procesa laikā. Reģistrācijas dati var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī citu informāciju, ko jūs mums sniedzāt.

Nodarbinātības dati: Lai atvieglotu flipful pakalpojumu sniegšanu, mums ir jāreģistrē jūs sistēmā un jāapstrādā konkrēta informācija, lai novērtētu iespēju sniegt jums mūsu pakalpojumus. Nodarbinātības dati ietver šādu informāciju – jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, darba devēja vārdu, algu datus un citu informāciju, ko esam saņēmuši no jūsu darba devēja (par nodarbinātības datiem, datu pārzinis ir jūsu darba devējs).

Darījumu dati: mēs apstrādājam informāciju, kas nepieciešama mūsu pakalpojumu sniegšanai. Darījumu datos var būt iekļauts jūsu vārds, bankas konta informācija un darījuma informācija. Darījumu dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu mūsu pakalpojuma sniegšanu.

Korespondences dati: Gadījumos, kad jūs sazināties ar mums par jebkuru jautājumu / s jums var būt, mēs varam apstrādāt informāciju, ko esat nosūtījis mums. Korespondences dati var ietvert jūsu vārdu, e-pastu, ziņojuma saturu un citu ar ziņojumu saistītu informāciju.

Attēlojuma dati: ja pārstāvat juridisku personu, flipful apstrādās jūsu vārdu, uzvārdu, pārstāvības tiesības. Ja jūs esat iecelts par juridiskas personas kontaktpersonu, mēs apstrādāsiet jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Audita pierakstu dati: Flipful ir apņēmies aizsargāt mūsu pakalpojumu izmantošanu, tādējādi mēs apstrādāsim datus par revīzijas liecībām. Revīzijas dati var ietvert, inter alia, pieteikšanās datu, IP adrešu un citu nepieciešamo revīzijas liecību datu apstrādi.

Tehniskie dati: Izmantojot mūsu pakalpojumus, Flipful var apstrādāt tehniskos datus, kas var ietvert IP adreses apstrādi, informāciju par izmantotajām pārlūkprogrammām, apmeklētajām lapām, vietnes lietošanas informāciju un citu informāciju.

3. Kā mēs vācam personas datus?

Vairumā gadījumu mēs apkopojam jūsu personas datus no jūsu darba devēja saskaņā ar datu apstrādes līgumu, kas noslēgts starp Flipful un jūsu darba devēju, ievērojot VDAR 28. panta prasības. Dažos gadījumos personas datus var iegūt arī tieši no jums.

Turklāt, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu un darbības flipful tīmekļa vietnes nodrošināšanu, mēs varam iegūt informāciju no sīkfailiem, kas ievietoti jūsu pārlūkprogrammā. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Flipful mājas lapā izmanto sīkdatnes, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

4. Kāpēc un uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam personas datus?

Mēs apstrādājam reģistrācijas datus, lai atvieglotu Flipful pakalpojumu sniegšanu un mūsu tīmekļa vietnes darbību, nodrošinot tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošību, piemēram, identificējot jūs. Šo datu apstrāde ir balstīta uz savstarpēja nolīguma izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Nodarbinātības dati un Darījumu dati tiek apstrādāti, lai jūs un jūsu darba devējs varētu izmantot Flipful sniegtos pakalpojumus. Šo personas datu apstrāde ir balstīta uz datu apstrādes līgumu starp Flipful un jūsu darba devēju (VDAR 28. pants).

Turklāt Flipful uzglabā Darījuma datus, lai varētu pierādīt, ka strīda gadījumā tiek sniegts pakalpojums. Darījuma uzglabāšanas juridiskais pamats ir Flipful likumīgās intereses, proti, strīdu izšķiršana (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un reģistrētu mūsu saziņu. Korespondences datu apstrādes juridiskais pamats ir Flipful likumīgās intereses, proti, kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un iespējamo strīdu izšķiršana (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Lai turpinātu darījumu attiecības ar juridisku personu, kas nodrošina nepieciešamo biznesa attiecību uzsākšanu un izpildi un mūsu līgumsaistību izpildi, Flipful procesi Pārstāvības dati, lai pārbaudītu pārstāvja tiesības noslēgt līgumu uzņēmuma vārdā, reģistrēt kontaktpersonas Flipful sistēmā un sazināties ar pakalpojumu līguma izpildi. Datu apstrādes juridiskais pamats ir Flipful likumīgās intereses, proti, nodrošināt darījumu attiecību izpildi un pakalpojumu līguma izpildi ar juridisku personu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Lai nodrošinātu Flipful likumīgo interešu un sniegtā pakalpojuma aizsardzību, mēs apstrādājam auditācijas pierakstu datus. Revīzijas datu apstrādes juridiskais pamats ir Flipful likumīgās intereses, proti, nodrošināt sniegto pakalpojumu drošību un atrisināt strīdus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Lai nodrošinātu, ka pakalpojumi ir saskaņoti ar jūsu lietošanas paradumiem, veikt kļūdu izmeklēšanu, analīzi, statistikas apkopošanu, Flipful procesus Tehniskie dati. Tehnisko datu apstrādes juridiskais pamats ir Flipful likumīgās intereses, proti, novērst un izlabot pakalpojuma kļūdas (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Jūsu Reģistrācijas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr jums būs konts pie mums vai līdz brīdim, kad būs spēkā esošs līgums starp Flipful un jūsu darba devēju.

Nodarbinātības un darījumu dati tiks uzglabāti flipful saskaņā ar datu apstrādes līgumu starp Flipful un jūsu darba devēju. Turklāt Darījuma datus flipful var glabāt 3 (trīs) gadus no pakalpojuma sniegšanas dienas.

Reprezentatīvie dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr esošā persona tiek uzskatīta par kontaktpersonu vai kamēr ir spēkā derīgs pakalpojumu līgums starp Flipful un juridisku personu, bet ne ilgāk kā 3 gadus pēc līguma izbeigšanas.

Korespondences dati tiks glabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc paziņojuma beigām.

Auditācijas pierakstu datus apstrādā ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no iegādes dienas.

Tehniskie dati tiek glabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no iegādes datuma.

Neatkarīgi no šajā politikā norādītajiem termiņiem, ja uz datu saglabāšanas periodiem attiecas mums saistoši tiesību akti, datu glabāšana tiks veikta saskaņā ar likumu.

6. Vai mēs kopīgojam personas datus ar trešajām personām?

Flipful var izpaust jūsu personas datus mūsu pilnvarotajām personām un partneriem, kas palīdz mums sniegt mūsu pakalpojumus un darbojas kā datu pārziņi, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, serveru un to tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēji un citi. Sadarbojoties ar apakšapstrādātāji, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu pārziņi nodrošina personas datu konfidencialitāti.

Turklāt Flipful var izpaust jūsu personas datus šādos gadījumos:

 • normatīvajos aktos norādītajām personām pēc pamatota to pieprasījuma saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto procedūru un darbības jomu;
 • Dažos gadījumos, kas norādīti normatīvajos aktos par apvērstu interešu tiesisko aizsardzību, piemēram, tiesās, tiesu izpildītājos vai citās valsts iestādēs, ja persona ir pārkāpusi apvērstās intereses;
 • Citiem apvērstiem partneriem: revidentiem, juristiem un citiem speciālistiem vai konsultantiem, finanšu iestādēm, apdrošinātājiem;
 • Lai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, ciktāl nepieciešams, lai veiktu maksājumu jums, apstrādāt atmaksu;
 • Jūsu darba devējs, lai izpildītu vienošanos starp jūsu darba devēju un flipful par flipful pakalpojumu sniegšanu.

Mēs nesūtīsim jūsu personas datus trešajām personām, ja vien mums nebūs šādas pārsūtīšanas juridiskā pamata.

Dažos gadījumos, sadarbojoties ar trešajām personām (piemēram, izmantojot trešo pušu sīkfailus vai finanšu pakalpojumu sniedzējus), uz datu apstrādi attiecas šo trešo personu konfidencialitātes politika. Flipful aicina jūs iepazīties ar privātuma politiku, attiecīgo personu un nav atbildīgs par šo privātuma politiku.

7. Vai mēs pārsūtām personas datus trešām valstīm?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai Eiropas Savienībā (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs, kā arī valstīs, kurās ir ieviests atbilstošs datu aizsardzības regulējums.

8. Automatizēta datu apstrāde

Flipful apstrādā jūsu datus, izmantojot dažādas metodes, kas ir daļēji vai pilnīgi automatizēta, vai nav automatizēta kā daļa no Flipful pakalpojumus.

9. Kādas tiesības jums ir?

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem un tos modificēt vai dzēst, ierobežot vai iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī saņemt personas datus par sevi un/vai pieprasīt to pārsūtīšanu citam datu pārzinim (datu pārnesamībai), ja to atļauj Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Tāpat, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijai (DVI), adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija (www.dvi.gov.lv).

Ja vēlaties izmantot iepriekš aprakstītās tiesības, lūdzu, adresējiet savus pieprasījumus uz mūsu norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi.

Gadījumos, kad jūs izmantojat savas tiesības saskaņā ar iepriekš minēto, mums var būt nepieciešams pieprasīt no jums papildu informāciju, lai apstiprinātu jūsu identitāti un nodrošinātu, ka personiskā informācija tiek izpausta tikai jums.

Personas datiem, ko saņemam no jūsu darba devēja, datu pārzinis ir jūsu darba devējs. Lai izmantotu jūsu kā datu subjekta tiesības vai uzzinātu par šādu datu apstrādi, jums jāsazinās ar darba devēju.

10. Grozījumi

Flipful patur tiesības vienpusēji atjaunināt šo Privātuma politiku jebkurā laikā. Privātuma politikas pašreizējā versija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.flipful.eu.

Šī konfidencialitātes politika ir spēkā no 2019. gada 1. maija.