Flipful @ RIGA COMM 2020

The annual business technology exhibition RIGA COMM 2020 has concluded. Flipful was also invited to share the experience and solution.

On the one hand, this time and the organization of events is associated with a crisis for many,as it comes to think about how to survive in the future, but on the other hand, this is also a time of new opportunities when new solutions are born. And it was proven at the exhibition – it was a pleasure to see such a wide range of topics, and many speakers, mostly speaking from stage, not from screen. There were also many stands and visitors, everyone was in a positive mood and so many new, successful ideas were presented. Among them, we were also happy to present Flipful. The conference exceeded expectations, and our stage was attended by 70%, we are satisfied.

RIGA COMM 2020 was a great support for local businesses, not only because of the opportunity to find potential partners, but also for the inspiration and support  that convinced entrepreneurs that everything is still happening and worth to develop further.

Flipful came up as one of the solutions that would also solve the problems caused by Covid-19 in companies and combine several benefits at once:

– employee engagement

– reducing the workload of accountants

– improving emotional health

– increasing the company’s productivity

– stress reduction in the company and for each employee individually

Flipful is a financial solution that helps employees get paid anytime they need it with just one click in the mobile app. So how is Flipful able to provide all of the above?

It turns out that the secret is a sense of financial security. Or, based on several studies, money is the # 1 cause of stress. Its insufficiency or inability to receive it in an emergency situation may even increase the consequences of the unpleasant situation, for example, a person may become less aware of things around, because all thoughts would be focused on finding possible solutions to appeared situation.

In an ideal world, a person facing an unexpected situation that requires additional finances has the opportunity to ask the employer for an advance payment and receive it immediately, upon request. But in reality, the advance payment is a rather bureaucratic process, which involves a lot of paperwork, human resources and also time, so often, it is not possible to receive additional funds in an instant, and if you think that the company has more than 1,000 employees and half need to approve advance payments, then it is quite impossible. Then the person turns to credit institutions.

Here he faces the next challenge – a ” financially advantageous ” loan requires a good credit history, which is rare. The last chance to get money fast – is fast consumer loans, but it is rarely thought that the costs will become an additional burden and affect the future credit history. At this point, the person is already desperate and ready to overpay in the future, so that only the current emergency can be resolved quickly. However, such a partially unintentional action will only worsen a person’s financial situation, which will eventually be reflected in his well-being.

Financial stress is not new, but ignoring it can lead to a time when the situation is no longer under control and begins to affect all of the factors above – employee engagement, emotional health, which often also determines physical health, productivity and of course stress – for oneself and others.

Flipful is not a therapeutic solution, but it can to help prevent a number of problems, including those related to mental and physical health, that are caused due to an unstable financial situation.

Flipful’s mission is to create a healthy work environment that will benefit both employees and companies, and most importantly, its implementation is easy and with minimal changes in the company’s accounting system. Learn here how easy it is to integrate Flipful into your business.

We wish everyone to be healthy and use this time to create future success stories!

Flipful @ RIGA COMM 2020

Ir pagājusi gadskārtējā biznesa tehnoloģiju izstāde RIGA COMM 2020, Ķīpsalā, kur arī Flipful bija uzaicināti dalīties savā pieredzē un risinājumā.

No vienas puses, šis laiks un pasākumu organizēšana, daudziem asociējas ar krīzi, kad jādomā, kā izdzīvot turpmāk, tomēr, no otras puses, šis ir arī jaunu iespēju laiks, kad dzimst jauni risinājumi. Un tas arī bija redzams šajā izstādē – bija prieks redzēt tik plašu tēmu klāstu, un vairākus runātājus, kas lielākoties, uzstājās klātienē. Arī stendu un apmeklētāju bija daudz, visi bija noskaņoti pozitīvi un bija apskatāmas tik daudz jaunas, veiksmīgas idejas. Starp tām, bijām priecīgi arī prezentēt Flipful. Konference pārspēja iecerēto, un mūsu skatuve bija apmeklēta par 70%, esam apmierināti.

RIGA COMM 2020 bija lielisks atbalsts mūsmāju biznesam, ne tikai dēļ iespējas atrast potenciālās sadarbības, bet arī iedvesmai un morālajām cēlienam, kas pārliecināja uzņēmējus, ka viss joprojām notiek, un ir vērts attīstīties tālāk.

Flipful nāca, kā viens no risinājumiem, kas kompleksi risinātu arī Covid-19 izraisītās problemas uzņēmumos un apvienotu uzreiz vairākus ieguvumus :

  • darbinieku iesaiste
  • grāmatvežu noslogojuma samazināšana
  • emocionālās veselības uzlabošana
  • uzņēmuma produktivitātes celšana
  • stresa mazināšana uzņēmumā un katram darbiniekam individuāli

Flipful ir finanšu risinājums, kas palīdz darbiniekiem saņemt algu jebkurā brīdī, kad tas ir nepieciešams, tikai ar viena klikšķa palīdzību mobilajā lietotnē. Tad kādā veidā Flipful ir spējīgs nodrošināt visus augstāk minētos labumus?

Izrādās, ka tā atslēga – ir finanšu drošības sajūtā. Jeb, balstoties uz vairākiem pētījumiem, nauda ir #1 stresa iemesls. Tās nepietiekamība vai nespēja saņemt to ārkārtas situācijā, var pat vairot nepatīkamās situācijas sekas, kā piemēram, cilvēks var kļūt neuzmanīgs, jo visas domas būtu vērstas uz viņa situācijas iespējamo risinājumu meklēšanu.

Ideālajā pasaulē, cilvēkam, saskaroties ar negaidītu situāciju, kas prasa papildus finanses, ir iespēja darbadevējam palūgt avansa maksājumu un saņemt to uzreiz, pēc pieprasījuma. Taču realitātē, avansa izmaksa ir diezgan birokrātisks pasākums, kas iesaista daudz papīrlietu, cilvēkresursu un arī laika, tāpēc bieži vien, saņemt papildus līdzekļus acumirklī nesanāk, un ja iedomāties, ka uzņēmumā ir pāri par 1 000 darbiniekiem, un pusei vajag apstiprināt avansu – tas ir gluži neiespējami. Tad cilvēks griežās kredītiestādēs.

Šeit viņu sagaida nākamais izaicinājums – “izdevīgam” aizņēmumam vajadzīga laba kredītvēsture, kas nav ikvienam. Pēdējā iespēja saņemt naudu ātri – ir ātrie patēriņu kredīti, bet reti tiek apdomāts, ka izmaksas pāraugs papildus slogā un ietekmēs turpmāko kredītvēsturi. Šajā brīdī cilvēks jau ir izmisumā un gatavs pārmaksāt nākotnē, lai tikai ātri varētu atrisināt esošo ārkārtas situāciju. Taču šāda, daļēji neapzināta rīcība, tikai pasliktinās cilvēka finansiālo stāvokli, kas beigās arī atspoguļosies uz viņa labklājības.

Finanšu stress nav jaunums, taču to ignorējot, var iestāties moments, kad situācija vairs nav kontrolējama, un tā sāk ietekmēt visus augstāk minētos faktorus – darbinieku iesaisti, emocionālo veselību, kas bieži vien nosaka arī fizisko veselību, produktivitāti un protams stresu – pašam un apkārtējiem.

Flipful nav ārstniecisks risinājums, taču tas var palīdzēt novērst vairākas problēmas, tajā skaitā saistītas ar garīgo un fizisko veselību, kas tiek izraisītas dēļ nestabilas finansiālās situācijas.

Flipful misija ir vairot veselīgu darba vidi, kas labvēlīgi ietekmēs gan darbiniekus, gan uzņēmumus, un galvenais, ka tā ieviešana ir viegla un ar minimālām izmaiņām uzņēmumu grāmatvedības sistēmā. Par to, cik viegli integrēt Flipful savā uzņēmumā, skaties te.

Novēlam visiem būt veseliem un izmantot šo laiku, veidojot turpmākos veiksmes stāstus!

Social Entrepreneurship Forum 2019 in Riga, Latvia

Social entrepreneurship is high in Flipful agenda, therefore we took part in this year’s Social Entrepreneurship Forum in Riga, Latvia.

On May 24th almost 200 participants gathered to the 10th Social Entrepreneurship Forum in Riga, Latvia. Can social entrepreneurship be a successful business? This was the main question of this year’s forum. The answers were sought during the lectures, workshops, and competitions throughout the day.

We had the following privilege to gain:

  • Inspiration and ideas for starting or improving your own social entrepreneurship
  • Knowledge and skills for creating a successful social entrepreneurship model
  • New contacts and partnerships between social and traditional entrepreneurs
  • Opportunity to discuss your own social entrepreneurship idea and hear expert opinions on that
  • New ideas for social responsibility projects of traditional businesses.

We were happy to see so many companies joining the forum and looking into the same direction, which means that the social responsibility is truly important for entrepreneurship.

Such forums really can make a difference as all of the speakers brought something new to the audience with their stories – participants had the chance to hear about different social businesses, their operational modules and discuss possible co-operations.

Social Entrepreneurship Association of Latvia website: https://sua.lv