What does the customer gain and what are the risks of using the Flipful service?

Flipful is an easy way to make every day a payday. It allows you to choose when to receive your earned salary, reducing stress and making you stop asking yourself – when will it be already?

The questions asked by customers (companies) are nothing new, especially if they are about to start something unprecedented. Potential customer frequently asked questions: does this mean that additional information about employees will be needed? What is the difference with an advance payment? Will the employee be able to withdraw more than he earned? How could this work in the current solutions?

As with any business, the Flipful user might meet both benefits and risks. The end user (employee) gets the opportunity to be protected from unforeseen expenses at any place and time. It could be an analogy of using an umbrella that can be activated when needed. This option reduces stress, as the user will no longer have to worry so much about their financial situation. Financial well-being is also improving – research shows that, if a person can handle money more flexibly and receive it more often, then he or she can build up savings more effectively.

A risk that is important to mention (which happens in some cases) is insufficient financial prudence, which can lead to the situation, when all available limits are spent and there is not enough for mandatory bills. To avoid this and other risk situations, Flipful has incorporated financial literacy training in the employees’ mobile app, as well as company-defined amount and withdrawal limits, so that money is spent only for real needs.

The benefit of the company is the opportunity to improve productivity, because employees focus on work, they don’t have to think about finances at that moment.

As well as a very important aspect – loyalty – employees will not be deceived by a salary supplement, if they have the opportunity to handle their salary flexibly. This in turn reduces staff turnover costs and time spent selecting candidates.

And, of course, one of the most important points when choosing a job is the environment in the company and involvement. Feeling that the employee is taken care of, they value their employer, thus also increasing the employer’s own reputation not only in the eyes of existing but also potential new employees.

But considering the risks, if the service is not properly communicated in the company, and the employee feels that it is not money earned, but that he borrows from the employer, then the employee may not understand why part of the salary will be deducted at the end of the month, thus creating a bad impression of the employer.

If this service is introduced for a fee to your employees, they would have to pay for the request and for the withdraw, but if it is not successfully communicated, the employee may be unhappy that he or she has to pay for it. Therefore, it is very important to talk to the employees themselves, as well as the communication must be as transparent as possible, so that if you pay, you know what for. Sounds simple, modern and even exciting, doesn’t it?

What does it take to get started?

Stage 1 – we identify existing processes – how salaries are currently paid, on what date, where they are listed, etc.

Step 2 – we prepare a proposal – how we can provide our service to this company with minimal changes, what will be our role. Preparing a plan on how it will all work.

Step 3 – the implementation phase – when we actually send employees information on where the application can be downloaded and what needs to be done. The company signs a contract and, accordingly, the company’s employees have instructions on further processes.

Ko iegūst klients un kādi pastāv riski izmantojot Flipful pakalpojumu?

Flipful ir vienkāršs veids, kā katru dienu padarīt par algas dienu. Tas atļauj izvēlēties, kad saņemt savu nopelnīto algu, samazinot stresu un sev galvā uzdoto jautājumu- nu, kad būs?

Klientu (uzņēmumu) uzdotie jautājumi nav nekas jauns, īpaši, ja viņu vēlme ir uzsākt ko vēl nepiedzīvotu. Potenciālie klientu visbiežāk uzdotie jautājumi: vai tas nozīmē, ka vajadzēs papildus no savas puses piegādāt informāciju par darbiniekiem? Kāda ir atšķirība ar avansu? Vai darbinieks nevarēs izņemt vairāk nekā nopelnījis? Kā tas varētu darboties mūsu esošajos risinājumos?

Kā jebkurā biznesā, Flipful lietotājam ir gan savi ieguvumi, gan riski. Gala lietotājs (darbinieks) iegūst iespēju jebkurā vietā un laikā būt pasargātam no neparedzētiem izdevumiem. To varētu pielīdzināt lietussargam, ko aktivizēt brīdī, kad nepieciešams. Šī iespēja samazina stresu, jo lietotājs vairs tik daudz neuztrauksies par savu finansiālo stāvokli. Kā arī uzlabojas finansiālā labklājība – pētījumi pierāda, ka, ja cilvēks var elastīgāk rīkoties ar naudu un to var saņemt biežāk, tad viņš var izveidot uzkrājumus efektīvāk.

Risks, kuru būtiski pieminēt, kas notiek atsevišķos gadījumos, ir nepietiekama finanšu prātība, kas var novest pie tā, ka tiks izņemts viss pieejamais limits un nepietiks kādam rēķinam. Lai izvairītos no šādām un citām riska situācijām, Flipful ir iestrādājuši darbinieku mobilajā lietotnē finanšu pratības izglītību, kā arī no uzņēmuma puses nosakāmus summu un izņemšanas reižu limitus, lai nauda netiktu tērēta tā pat vien, bet gan reālām vajadzībām.

Uzņēmuma ieguvums ir iespēja uzlabot produktivitāti, tādēļ, ka darbinieki fokusējas darbam, viņiem nav jādomā par finansēm tajā brīdī.

Kā arī ļoti svarīgs aspekts – lojalitāte – darbiniekus nevarēs pārmānīt ar piemaksu pie algas, ja viņam būs iespēju elastīgi rīkoties ar savu algu. Tas, savukārt, samazina darbinieku mainības izmaksas un laiku, kas patērēts kandidātu atlasē.

Un, protams, viens no svarīgākajiem punktiem izvēloties darba vietu ir vide uzņēmumā un iesaiste.  Jūtot, ka par darbinieku rūpējas, viņi novērtē savu darba devēju, tādejādi arī pieaug paša darba devēja reputācija ne tikai esošo, bet arī potenciālo darbinieku acīs.

Bet, domājot par riskiem, ja pakalpojums nav pareizi nokomunicēts uzņēmumā, un darbiniekam šķiet, ka tā nav nopelnīta nauda, bet, ka viņš aizņemas no darba devēja, tad darbinieks var nesaprast, kāpēc mēneša beigās tiks noņemta daļa no darba algas,  tādā veidā  radīsies slikts iespaids par darba devēju.

Ja šo pakalpojumu ieviesīs par maksu saviem darbiniekiem, būtu  jāmaksā par pieprasījumu, par izņemšanas reizi, bet tas nebūtu veiksmīgi nokomunicēts, darbinieks var būt neapmierināts, ka viņam par to jāmaksā. Tāpēc ļoti būtiska ir saruna ar pašiem darbiniekiem, kā arī komunikācijai jābūt maksimāli caurspīdīgai, lai, ja maksā, tad zina par ko. Izklausās pavisam vienkārši, moderni un pat aizraujoši, vai ne?

Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu darboties?

1. posms – mēs apzinām esošos procesus – kā šobrīd algas tiek izmaksātas, kādā datumā, kur uzskaitītas utt.

2. posms – sagatavojam priekšlikumu – kā ar minimālām izmaiņām mēs varam nodrošināt mūsu pakalpojumu šajā uzņēmumā, kāda ir mūsu loma. Plāns, kādā veidā tas viss darbosies.

3. posms – ieviešanas fāze – kad mēs faktiski nosūtam darbiniekiem informāciju, kur var lejupielādēt aplikāciju un kas jāizdara. Ar uzņēmumiem ir noslēgts līgums un attiecīgi uzņēmuma darbiniekiem ir instruktāža.