Kad finanšu vadība aizrauj. Intervija ar Flipful vadītāju – Jāni Putniņu

Vadoties pēc mūsdienu klientu vēlmēm un apvienojot to ar finanšu labklājības vīziju, tika radīts jauns pakalpojums – Flipful, kas piedāvā saviem lietotājiem pasargāt sevi no neplānoto tēriņu sekām. Intervijā, uzņēmuma Flipful vadītājs Jānis Putniņš, stāsta par to, kā nonāca līdz idejai radīt jaunu finanšu rīku Flipful, kā arī pastāsta par pašu pakalpojumu un tā priekšrocībām.

Jāni, Tu esi finanšu jaunuzņēmuma Flipful vadītājs.  Kāda loma finansēm ir Tavā dzīvē?

Šodienas Covid-19 apstākļos, kā nekad, cilvēki izjutuši uzkrājumu nozīmi. Negaidītā situācija valstī veicināja arī neplānotus izdevumus. Daudzi ir zaudējuši darbu. Bet kā būtu, ja mēs veltītu vairāk laika savu finanšu sakārtošanai?

Šodien vairs nevienam nav jāstāsta, cik svarīgi ir parūpēties par naudas lietām. Finanses ir būtiska ikdienas sastāvdaļa, kurai ir jābūt sakārtotai. Sakārtoti finanšu jautājumi ļauj justies droši par savu rītdienu, t.s. “drošības spilvens” pat tad, ja rodas negaidīti pavērsieni dzīvē. Nedomāju, ka visiem ir jābūt nozares profesionāļiem, taču pamata zināšanas gan noderēs ikvienam. Finanšu pratība uzlabo ne tikai finansiālo stāvokli, bet arī kopumā ceļ dzīves kvalitāti un mazina ikdienas stresa līmeni.

Pats savas finanses pārvaldu jau no 16 gadu vecuma. Pēc savas personīgās pieredzes zinu, ko nozīmē dzīvot “no algas līdz algai”. Esmu vairākus gadus gan studējis, gan strādājis finanšu nozarē, tai skaitā, pārdzīvojot finanšu krīzes periodu. Līdz ar to esmu pieredzējis gan labus, gan ne tik labus laikus, gan veiksmīgus, gan ne tik veiksmīgus piemērus.

Pastāsti sīkāk par savu darba pieredzi finanšu sektorā!

Mana darba pieredze banku sektorā vērojama jau no 19 gadu vecuma. Sākumā strādāju Swedbank kā klientu apkalpošanas speciālists privātpersonām,  sniedzu konsultācijas  uzņēmumiem par bankas pakalpojumiem un iespējām. Pēcāk kā projektu vadītājs izstrādāju uzņēmumiem risinājumus naudas plūsmas jautājumos – kā plānot ienākošo un izejošo maksājumu plūsmu un izvēlēties rīkus biznesa atbalstam.

Luminor (exDNB) mana pieredze vairāk skāra banku digitālos risinājumus, piemēram, bija jāievieš un jāpalaiž tirgū mobilā banka. Šajā jomā bija ļoti svarīgi izzināt klientu pieredzi no lietotāja puses. Kopumā banku sektorā vairāk kā 10 gadu garumā esmu strādājis ar dažādiem finanšu pārvaldības aspektiem un projektiem, kas arī palīdzēja veidot daudzpusīgu izpratni par klientu vajadzībām.

Nosauc 3 galvenos iemeslus, kāpēc izveidoji Flipful!

Pirmkārt, cilvēkiem ir vajadzība pēc risinājuma, kas ļauj neaizņemties naudu no trešām pusēm un tikt galā ar neplānotiem tēriņiem pašiem. Flipful sniedz cilvēkiem ētisku alternatīvu saņemt nopelnīto algu, ko izmantot neplānotiem izdevumiem. Un situācijā, ja steidzami jādodas pie ārsta, vairs nav jāņem ātrais patēriņa kredīts.

Otrkārt, protams, tas nevar pilnībā mainīt patēriņa kultūru (tas neatrisinās visas problēmas), tomēr balstoties uz vairākiem izzinātiem pētījumiem (piemēram, Wendy De La Rosa – 3 psiholoģiskie triki, kas palīdzēs ietaupīt naudu), tas dod iekšējā miera sajūtu, mazinot emocionālo spriedzi, un arī palīdz uzlabot finansiālo situāciju ilgtermiņā.  

Treškārt, mani aizrauj tāds produktu izstrādes process, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem. Ja es varu izstrādāt risinājumu, kas cilvēkiem ir nepieciešams un ko tie labprāt izmantotu – domāju, tas ir ļoti svarīgs iemesls, kāpēc izvēlēties to darīt.

Kādi ir Flipful attīstības plāni? Pie kādiem uzlabojumiem tiek strādāts?

      Pašreiz cilvēkiem ir iespēja izņemt savu atalgojumu. Nākamais uzdevums mums būs ieviest iespēju automātiski novirzīt daļu no algas uzkrājumiem, lai izveidotos jau iepriekšminētais “drošības spilvens”, lai cilvēki varētu brīvi veikt un organizēt savus uzkrājumus. Nākotnē plānojam arī sniegt personalizētus padomus, kas vairotu cilvēku zināšanas par sava budžeta organizēšanu, kā pareizi veikt uzkrājumus un vadīt savas finanses. Pašreiz esam izveidojuši pamatu finanšu pratības izglītošanai, taču, turpinot strādāt pie šī projekta, plānojam pieejamos pakalpojumus kombinēt ar informāciju no lietotāja bankas. Šāds risinājums ļaus cilvēkam saņemt jau ļoti konkrētus un personīgus ieteikumus.

When finance management is a passion. Interview with Flipful founder – Janis Putnins

Guided by the needs of today’s customers and combined with a vision of financial well-being in society, a new product was created – Flipful. It offers users to protect themselves from the consequences of unplanned expenses. In the interview, the founder of Flipful, Janis Putnins, talks how he came up with idea of creating a new financial tool Flipful, tells us about the service itself and its advantages.

Janis, you are the founder of the fintech start-up Flipful. What role does finances play in your life?

Today due to Covid-19 circumstances, more than ever, people have felt the importance of savings. The unexpected situation in the country also contributed to unplanned expenses. Many have lost their jobs. But what if we devoted more time to arrange our finances?

Finances are an essential part of everyday life that needs to be organized. Arranged financial issues make you feel confident about your future, so to speak, you create an “airbag” for unexpected changes in life or sudden unplanned expenses. I don’t think everyone should be a professional accountant, but basic knowledge will be useful for all. Financial literacy not only improves the financial situation, but also raises the quality of life in general and reduces the level of daily stress.

I have been managing my finances since I was 16 years old. From personal experience, I know what it means to live “from salary to salary”. I have both – studied and worked in the financial sector for many years, including going through a period of financial crisis. Therefore, I have experienced better and less good times, as well as successful and less successful examples.

Tell us more about your work experience in the financial sector!

My work experience in the banking sector has been observed since I was 19 years old. Initially, in Swedbank I worked as a customer service specialist for individuals, providing advice to businesses on banking services and opportunities. Later, as a project manager, I developed a solution for companies in terms of cash flow – how to plan the flow of incoming and outgoing payments and select the right tools for business support

My experience at Luminor (ex DNB) was more related to digital banking solutions, such as the introduction and launch of mobile banking. In this area, it was very important to understand the customer experience. In general, with more than 10 years of experience in the banking sector, I had worked on various aspects of financial management and projects, which also helped to develop a comprehensive understanding of customer needs.

Name 3 main reasons why you created Flipful!

First of all, people need a solution that allows them not to borrow money from third parties and so deal with unplanned expenses on their own. Flipful provides people with an ethical alternative to get their earned salary when needed for unplanned expenses. And in a situation where you need to see a doctor urgently, you no longer have to take a fast consumer loan.

Second, of course, it cannot completely change the culture of consumption (it will not solve all the problems), but based on many researches (for example, Wendy De La Rosa with 3 psychological tricks to help you save money), it gives a feeling of inner peace (decreases emotional tension), and also helps to improve the financial situation in the long term.

Third, I am fascinated by the product development process that has a positive impact on people. If I can come up with a solution that people need and would like to use – I think that’s a very important reason to choose to do so.

What are Flipful development plans? What improvements are you working on?

People now have the opportunity to withdraw their salary when needed. The next task for us will be to introduce the possibility of diverting part of their salary to savings automatically to create an ‘airbag’ so that people can freely make and organize their savings. In the future, we also plan to provide personalized advices that would increase people’s knowledge of how to organize their budget, start savings, and manage their finances. We have now created a basis for financial literacy education, but as we continue to work on this project, we plan to combine the available services with information from the user’s bank. Such a solution will allow a person to receive very specific and personal recommendations.